4share

آخرین اخبار در مورد هنر مکتبی

ریشه هنر مکتبی در هنر اسلامی و سنتی است

یک پژوهشگر هنری گفت: هنر مکتبی ریشه در هنر سنتی دارد اما رویکرد آن با ریشه این هنر متفاوت است. محمود نورایی پژوهشگر و معتقد هنری با اشاره به معنا در هنر مکتبی گفت: اگرچه هنر مکتبی ریشه در هنر اسلامی و هنر سنتی دارد، اما در ماهیت رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند. این هنر در شکل فلسفی و عرفانی صورت و معنا در هنر اسلامی، که صورت تجلی اسماء الهی در عالم ظاهر است و رسیدن به معنا، همان حقیقت موجود در پس ه ...